Download NL: Algemene voorwaarden Azulia

Download DUI: Allgemeine Bedingungen und Konditionen Azulia

Algemene voorwaarden Azulia

ARTIKEL 1 | Definities

a) Dienst: flyboard les

b) Aanbieder: de aanbieder van de dienst. In dit geval is dit Azulia.

c) Opdrachtgever: de wederpartij van de aanbieder (de persoon welke de reservering voltooit).

d) Deelnemer: de persoon welke gaat deelnemen of deelneemt aan de dienst.

e) Klant: opdrachtgever of deelnemer.

f) Overmacht: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, verkeersstoring, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Azulia geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

g) Wijzigen: het verplaatsen of aanvullen van de dienst.

h) Sociale media: officiële social media accounts van Azulia, vermeld op www.azulia.nl.

 

ARTIKEL 2 | Deelnemer

2.1. Deelnemers vanaf 12 jaar en ouder mogen onder begeleiding flyboarden. Deelnemers vanaf 16 jaar mogen zonder begeleiding flyboarden.

2.2. De deelnemer dient te beschikken over een geldig zwemdiploma b.

2.3. De deelnemer mag niet zwaarder zijn dan 120kg.

2.4. Het is verboden deel te nemen aan de dienst onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol of drugs. Deelnemers welke onder invloed zijn worden uitgesloten van de activiteit.

2.5. De deelnemer verklaard te allen tijde te luisteren naar instructies van de flyboard instructeur.

2.6. De deelnemer is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de dienst. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

2.7. De aanbieder behoudt zich het recht deelnemers te weigeren. Redenen hiervoor kunnen zijn: de deelnemer beschikt niet over een geldig zwemdiploma of de deelnemer is beperkt in het vrij kunnen bewegen door medische en/of conditionele bijzonderheden.

 

ARTIKEL 3 | Aanbod

3.1. De aanbieder verzorgd de dienst aan geïnteresseerde deelnemers.

3.2. De tijdsduur van de dienst betreft ongeveer 30 minuten. Hiervan worden 10 minuten gespendeerd aan instructies op de wal, 3 minuten aan het in- en uitstappen van de flyboard en 17 minuten flyboarden.

3.3. De aanbieder werkt met een seizoen periode van 1 mei tot 31 augustus. Het is mogelijk om binnen deze periode de dienst af te nemen. Welke exacte dagen de aanbieder de dienst aanbiedt verschilt van tijd tot tijd. Voor meer informatie hierover zie www.azulia.nl of stuur een mail naar info@azulia.nl.

 

ARTIKEL 4 | Materiaal

4.1. De materialen van de aanbieder verkeren in goede staat en worden bij aanvang van elke dienst gecontroleerd op schade en/of slijtage.

4.2. De aanbieder maakt gebruik van originele Zapata Racing flyboard apparatuur.

4.3. Het dragen van een zwemvest en helm tijdens de flyboard experience is voor deelnemers verplicht. Zwemvesten en helmen worden door de aanbieder verzorgd en zijn op de locatie aanwezig.

4.4. Bij koud weer is het dragen van een wetsuit voor deelnemers verplicht. Wetsuits worden door de aanbieder verzorgd en zijn op de locatie aanwezig.

4.5. Schade toegebracht aan de terbeschikkinggestelde zaken veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer, worden aan de deelnemer in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 5 | Prijs

5.1. Alle door de aanbieder vermelde prijzen zijn inclusief btw.

5.2. De betaling voor de dienst vindt vooraf plaats mits anders is afgesproken.

5.3. De aanbieder behoudt zich het recht prijzen van tijd tot tijd te wijzigen.

 

ARTIKEL 6 | Website en sociale media

6.1. Foutieve informatie en/of kennelijke vergissingen op de website en sociale media pagina’s binden de aanbieder niet.

6.2. De aanbieder is te allen tijde gerechtvaardigd wijzingen aan te brengen aan haar website en sociale media pagina’s.

6.3. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie op en/of wijzigingen aan de website en social media pagina’s door overmacht.

ARTIKEL 7 | Reserveren door de opdrachtgever

7.1. Deelnemers kunnen de dienst reserveren via de e-mail info@azulia.nl, telefoonnummer 06 – 18 83 93 79 of via de website www.azulia.nl.

7.2. Na betaling van de opdrachtgever gaat de opdrachtgever akkoord met het aanbod, zoals beschreven in Artikel 3, en de algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 8 | Wijzigen door de opdrachtgever

8.1. Tot zeven dagen voor aanvang van de dienst kan de opdrachtgever de reservering eenmalig kosteloos verplaatsen naar een later tijdstip.

8.2. Indien de opdrachtgever de reservering wil aanvullen kan dit kosteloos. Het verzoek kan geweigerd worden door de aanbieder.

ARTIKEL 9 | Annuleren door de opdrachtgever

9.1. Indien de opdrachtgever de totstandkoming wil annuleren dient de opdrachtgever dit te
melden via de e-mail info@azulia.nl.

9.2. Afhankelijk van het aantal dagen voor aanvang van de dienst wordt het teruggaaf bedrag bepaald. Zie onderstaand:

Tot 14 dagen voor aanvang: 100% teruggaaf van de prijs van de dienst;

Tot 7 dagen voor aanvang: 50% teruggaaf van de prijs van de dienst;

Binnen 7 dagen voor aanvang of later: 0% teruggaaf van de prijs van de dienst. Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van de dienst.

ARTIKEL 10 | Wijzigen door de aanbieder

10.1. In geval van overmacht behoudt Azulia zich het recht de dienst te wijzigen.

ARTIKEL 11 | Annuleren door de aanbieder

11.1. De aanbieder behoudt zich het recht 12 uur voor aanvang van de dienst de dienst te annuleren indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het minimum aantal aanmeldingen is minimaal vijf personen. 

11.2. De aanbieder
heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals politieke onrust, (burger)oorlog, terreur, natuurrampen, pandemie, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. De aanbieder is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

11.3. Bij opzegging door de aanbieder wegens de in 11.2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. Indien mogelijk zal de aanbieder zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde seizoen periode.

ARTIKEL 12 | Aansprakelijkheid

12.1. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

–  Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

– Het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in Artikel 2.6 en/of indien de deelnemer zich niet aan een of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoeld in Artikel 2, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen;

– Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;

– Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de aanbieder en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de aanbieder kunnen worden toegerekend.

12.2. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de aanbieder en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

12.3. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet,
die tot aansprakelijkheid van aanbieder leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door aanbieder gesloten dekking aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de aanbieder onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

 

ARTIKEL 13 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de aanbieder gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat de aanbieder zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.